Algemene factuurvoorwaarden

1. De factuur dient betaald binnen de veertien dagen. Ingeval het bedrag niet of niet volledig is vereffend op de vervaldag wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00. Daarenboven zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsinteresten verschuldigd zijn tbv. 8,5%, onverminderd gerechtskosten en renten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.

2. Indien er een offerte wordt opgemaakt aan de klant dan is deze 8 dagen geldig, behoudens anders vermeld op de offerte zelf.

3. In het geval waarbij catering wordt verzorgd ter plaatse bij de klant of in lokalen die de klant heeft aangewezen : indien blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden (mondeling of op papier) is voldaan en de opdracht daardoor niet kan worden uitgevoerd, dan is de klant aan BVBA MICHAEL VANDERHAEGHE een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag waarvoor een offerte werd opgemaakt, met een minimum van € 250,00.

4. Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de zeven dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht aan BVBA MICHAEL VANDERHAEGHE, Korte Werf 9/2B, 8970 POPERINGE

5. Voor alle geschillen die naar aanleiding van een overeenkomst of factuur zouden ontstaan, zijn alleen de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.